VOLG ONS OP:

facebook icon
 

Algemene voorwaarden elektrostunt.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van elektrostunt.nl (hierna : Elektrostunt) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Arnhem. 
Onder nummer 09159866 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie : http://www.elektrostunt.nl u heeft hierbij de mogelijkheid de voorwaarden op te slaan voor latere toegankelijkheid.

1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

1.3  Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Elektrostunt zijn vrijblijvend en Elektrostunt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door elektrostunt.nl. Prijsbreker.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Prijsbreker.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Bij betaling via Ideal wordt het aankoop bedrag in deze periode geretourneerd.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s. En worden zowel inclusief als exclusief BTW vermeld. Handelings-en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, worden incl. BTW tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2  Betaling dient te geschieden vooruit of onder rembours. Rembours betalingen uitsluitend contant en door de vervoerder te bepalen wijze.

3.3  Rembourszendingen kunnen uitsluitend geweigerd worden indien de producten niet besteld zijn of wanneer het te betalen bedrag niet overeenkomt met het geen overeengekomen. Bij overige weigeringen, worden de gemaakte administratie – en verzendkosten verhaald op de opdrachtgever. 

3.4  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

3.5  Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Elektrostunt gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst de ontbinden binnen 10 dagen na de mededeling van de prijsverhoging door Elektrostunt.

 

Artikel 4. Levering

4.1  De door Elektrostunt opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2  De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u .

4.3  Elektrostunt heeft ten allen tijden het recht om in gedeelten af te leveren.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Elektrostunt verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Elektrostunt geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  Elektrostunt garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Elektrostunt daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Elektrostunt de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Elektrostunt te retourneren. Retourzenden geschied middels een retourformulier. Deze is via de webshop te verkrijgen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het product niet is gebruikt, geen veranderingen zijn aangebracht, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Alle gemaakte verzend – en administratiekosten blijven voor rekening van de opdrachtgever, behoudens gevallen zoals genoemd in bepaling 7.2.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Elektrostuntl, dan wel tussen Elektrostunt en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Elektrostunt, is Elektrostunt niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Elektrostunt.

Artikel 9. Overmacht

9.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Elektrostunt in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze,  de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat  Elektrostunt gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Elektrostunt kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1  Indien u aan Elektrostunt schriftelijk opgave doet van een adres, is Elektrostunt gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Elektrostunt schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2  Wanneer door Elektrostunt gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Elektrostunt deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3  Indien er een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd, tast dit de rest van de bepalingen niet aan. Indien er een bepaling wordt vernietigd, treden beide partijen in overleg teneinde een vervangende bepaling met de zelfde strekking overeen te komen.  

10.4  Elektrostunt is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 Getoonde afbeeldingen zijn slechts ter info van materiaal. De omschrijving is het gene wat u geleverd krijgt. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Gereedschapen en op maat geknipte kabels/snoeren kunnen niet retour genomen worden!

11.3  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.